ای سالک !  
  جسم کشور و دل پایتخت آن کشور و روح حاکم و پادشاه و نفس اماره دشمن کشور است ، پس با مراقبه و ذکر و فکر و تزکیه ، دل را تصرف کن و روح را تقویت و نفس را ضعیف و جوارح و دل را از اسارت نفس و دشمن خارج کن .

کتاب سالک - استاد عباس شهریاری سنگسری
بازدید : 143,487
All Rights reserved. Copyright 2014.